Almindelig Husorden

Se den aktuelle Husorden her>>

Ifølge Vedtægternes § 2 stk. 3 skal bestyrelsen udforme en husorden, der skal godkendes af generalforsamlingen. Efter godkendelsen påhviler det bestyrelsen at administrere og håndhæve den.

Følgende Husorden blev godkendt på Generalforsamlingen i januar 2014 og på Beboerrepræsentantmødet i marts 2014.

Husorden

for Vejlesøparken

NB: Visse kontaktinformationer er senere ændret og kan ses på hjemmesiden.

Velkommen som beboer i Vejlesøparken

Denne husorden indeholder råd og vejledning og angiver de regler, som gælder for beboerne.
Der er også en beskrivelse af de faciliteter, som beboerne har mulighed for at benytte sig af.
Formålet med husordenen er at sikre, at Vejlesøparken er et godt sted at bo. Derfor er det vigtigt, at
beboerne overholder de anf
ørte regler og krav, så de kan opnå optimal tilfredshed ved at bo i Vejlesøparken.


Beskrivelse af Vejlesøparken
Vejlesøparken består af 5 boligblokke, der betegnes blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 og blok 5
(se
nedenstående skitse). De 5 blokke indeholder 474 lejligheder af forskellige størrelser. Der er
både
udlejede og privatejede lejligheder. De udlejede lejligheder sælges, når de bliver ledige.
Vejlesøparken består af 2 matrikler: matrikel 1 dt, der omfatter Blok 1,2 og 5 og matrikel 1 dy, der
omfatter blok 3 og 4. Bebyggelsen styres af 3 foreninger, nemlig en grundejerforening og en
ejerforening for
hver matrikel. Detaljerede oplysninger findes på Vejlesøparkens hjemmeside.
Lejernes forhold kkes af en beboerrepræsentation med egen bestyrelse. beboerrepræ
sentationens hjemmeside ” vspbbf.dk” er der redegjort nærmere for dens opgaver og de
fællesaktiviteter, der tilbydes.
(Fler indsættes skitsen over blokkene (kan tages fra Google))

Kontakt og oplysninger
Ejendomsinspektør
Kontor
: Vejlesøparken 1 (til venste for hovedindgangen)
Tlf. 45 42 13 88
Mandag-torsdag kl. 8.009.00
Torsdag tillige kl. 15.0017.00
E
mail:  inspektoeren@vejlesoeparken.dk

Vejlesøparkens hjemmeside
Hjemmesiden har domænenavnet ” vejlesoeparken.com. Den indeholder alle væsentlige
oplysninger om Vejlesøparken og dens virksomhed. Den bruges også til at bringe aktuelle
nyheder. Endelig bruges den mest muligt i kommunikationen mellem ejere, ejerforeninger og
administrator
. Der er links til relevante hjemmesider, herunder beboerrepræsentationens.

Varmecentralen
Tlf
. 45 42 22 04
Varmemesteren træffes bedst
Mandagfredag kl. 7.00-7.30

Varme
Der
er monteret digitale varmemålere på hver radiator. I juni måned hvert år aflæses totalforbruget.
Denne aflæsning kræver ikke adgang til lejligheden. Regnskabsåret løber fra 1/6 til 31/5
Opstår der problemer med varmen kontakt ejendomsinspektøren.
Man bør selv løbende aflæse forbruget på hver enkelt radiator for at følge det.

Døgnvagt:
I
uopsættelige tilfælde kan der uden for normal arbejdstid rettes henvendelse til den vagthavende
funktionær.
Vagttelefon 27 26 07 09.
Telefonnummeret findes tillige på væggen mellem elevatorerne i blok 1, ligesom ejendomskontorets
automatiske
telefonsvarer oplyser nummeret.

Smækket ude – tabt gleglemt nøgle
Centralnøgle findes ikke, hvorfor ejendomskontoret ikke kan hjælpe.
Kontakt nærmeste låsesmed (se telefonbog) om hjælp.

Administration
Newsec
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs
. Lyngby
Tlf. 45 26 01 02
Kontaktpersoner og email adresser findes på Vejlesøparkens og beboerrepræsentationens
hjemmesider.

Faciliteter
Vaskeri:
Det udleverede vaskekort giver adgang til vaskeriet fra både østog vestsiden af blok I samt til
benyttelse af alle maskiner i vaskeriet.
Der er opsat tydelige anvisninger for brugen af maskinerne. Ved fejl en maskine
udfyldes
et fejlkort, som hænges på maskinen.
Åbningstider:
Alle dage,
undtagen tirsdag kl. 08.00-20.00
Tirsdag kl
. 10.00-22.00

Selskabslokaler
Selskabslokalerne kan
bruges af Vejlesøparkens beboere til private formål mod betaling af
leje. På hjemmesiden kan man se, hvornår lokalerne er ledige. Der kan foretages reservation
ejendomskontoret, som også kan give nærmere oplysninger om de gældende betingelser for
udlejningen
, der selvfølgelig skal overholdes.
Der gives ikke tilladelse til afholdelse af ungdomsfester.

Garage
Der er garageanlæg i kælderen under blok 2 og 3 med i alt 90 pladser til udlejning.
Oplysning om lejemål fås på ejendomskontoret.
Porten til garagen åbnes med den udleverede fjernbetjening.

Boldspil
Der er
indhegnede baner til basketbold og fodbold ved varmecentralen. Banerne må kun benyttes
mellem kl. 08.00 og 22.00. Der må ikke spilles fodbold på græsarealerne.

Hobby, sport og leg, aktivitetsrum
I Vejles
øparken er der hobbyrum, grafisk værksted, motionsrum, billardrum og petanquebane som
f
ølger:
I blok 4
I kælderen ved nr. 23:
nr. 23
nr. 29
nr. 29
nr. 31
Hobbyrum
Grafikrum
Bordtennisrum
Billardrum
Motionsrum
I blok 5
I kælderen ved nr. 15 Hobbyrum
Ud
for nr. 5 ved siden af Ppladsen Petanquebane
Kontakt
ejendomskontoret om nærmere oplysninger.

Legepladser
Der er indrettet flere legepladser til sm
å og mellemstore bøm på området. Meget små børn r
have
en voksen ledsager med på disse pladser.

Sauna
I underetagen i blok 1
er der en sauna, som beboerne i denne blok kan benytte.
Ejendomskontoret kontaktes om adgang.

Bygningsmæssige forhold
Afløb
Rensning
af tilstoppede, skjulte afløb er ejendommens ansvar. Man skal rette henvendelse til
Ejendomsinspekt
øren, hvis man ikke selv kan klare problemet.

Altaner og terrasser
Af
hensyn til facadens ensartede udseende er ejerforeningerne berettiget til at bestemme farve
og placering af
alle genstande over synlig brystningshøjde. Ejendomsinspektøren kan give
oplysninger om betingelserne for opsætning af markiser, afskærmninger, varmelegemer, belysning
m
.m. Altankasser må kun anbringes indvendigt på brystningen.
Du har pligt til at sikre, at regnvandsafløbene ikke er tilstoppede (afløbet på terrasserne findes
under træfliserne
), og at altaner og terrasser renholdes.
Der findes en manual, der redegør for de muligheder, der er, for at ændre døre og vinduer.
Manualen kan rekvireres på ejendomskontoret.

Dørtelefon
Blok 1 har
et dørtelefonanlæg for at forhindre, at uvedkommende kan få adgang til bygningen.
Det er vigtigt, at telefonrøret hænges på plads igen straks efter brugen, da øvrige beboere ellers ikke
kan anvende anl
ægget.

Elevatorer
Der er elevator i
alle opgange, dog 2 stk. i blok 1.1 tilfælde af driftsstop kontaktes
ejendomskontoret
, uden for normal arbejdstid dog den vagthavende ejendomsfunktionær. I alle
elevatorer
er der tovejskommunikation til en vagtcentral, som tilkalder ejendommens vagthavende
funktion
ær, hvis du er blevet lukket inde. Tryk på hjælpe knappen for at oprette forbindelse og
f
ølg anvisningerne fra vagtcentralen

Emhætter
Ejendommens ventilationsanlæg sørger for udluftning fra køkkenet. En emhætte må ikke tilsluttes
udluftningssystemet
, men skal være en type, der recirkulerer luften gennem et kulfilter.

Forsikringer
Ejendommen er husog grundejerforsikret (bygningsskadeforsikring), hvilket blandt andet betyder,
at vandskade
på bygningen dækkes. Beboernes indbo i lejligheden og kælderrummet er ikke
omfattet af denne forsikring
. Derfor r beboeren selv sørge for forsikringsdækning.
Ejendommen er glasog kummeforsikret. Forsikringen dækker dog ikke spejle. Alle pludselige
skader dækkes, medmindre der er tale om konstateret rværk.
Ejendommen er brandforsikret mod skade på bygningen. Beboernes indbo i lejlighed og kælderrum
er ikke omfattet af denne forsikring
.

Handicappede beboere
Ønsker om bygningsmæssige ændringer som hjælp til en handicappets færden rettes til
ejendomsinspekt
øren, som kan give oplysninger om mulige installationer og bygningsændringer.

Håndværkere
Hvis du har brug for en håndværker, kan ejendomskontoret oplyse, hvilke håndværkere der normalt
benyttes i
Vejlesøparken.

Kælderrum
Pulterrummene i kælderen er kun beregnet til opbevaring. Rummet skal holdes aflåst.
Installation af lys eller stikkontakt i rummet må kun ske i forbindelse med tilslutning til egen måler,
og installationen skal foretages af en autoriseret installatør. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis der
opst
år gener for andre beboere.

Markiser
Det
er tilladt at installere markiser både på østog vestsiden af blokkene. Der må kun installeres
markiser med hvid eller hvidblåstribet dug.
Kontakt ejendomskontoret om nærmere oplysninger inden opsætningen.

Opgange og indgangspartier
Rengøring foretages af et rengøringsselskab. Du skal selv renholde din egen dørmåtte.
Henstilling af cykler, barnevogne, kørestole, rollatorer, fodtøj, legetøj, sportsudstyr og andre
genstande i opgangen eller foran lejlighedens hoveddør er ikke tilladt.

Ophængning
Ophængning på lejlighedernes betonvægge kræver brug af borehammer. En sådan kan lånes
ejendomskontoret.

Opvaskemaskine
Det er tilladt at installere opvaskemaskine. Arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør.
Radiatorer og rørinstallationer
Enhver
utæthed ved radiatorventiler, rørledninger og anden VVSinstallation skal omgående
repareres,
da der ellers er risiko for vandskade på underboens lofter, vægge og indbo.
Om vinteren bør der aldrig være lukket helt for radiatorerne, da der er risiko for frostsprængning i
perioder med stærk frost
. Det gælder ved åbne vinduer og især ved åbne altan- og terrassedøre.
Radiatorventiler kan kalke til, så de ikke virker længere. Derfor bør du ved fyringssæsonens
start kontrollere, at alle radiatorer virker.
Kontakt ejendomskontoret, hvis der er problemer.

Sikringer
I blok 1 er der i hver lejligheds forstue ved hustelefonen bag en låge placeret et HPFIrelæ, en
hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys i lejligheden og en hovedafbryder med 3 stk. 16 amp
sikringer til komfur
, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.
I blok 2 og 3 (Terrasselejlighederne) er elmåleren placeret i et skab i vindfanget ved indgangen.
I lejlighederne på 1., 2. og 3. sal er sikringerne placeret i gangen ved badeværelset og i
lejlighederne på 4. og 5.sal er sikringerne placeret i garderoben bag soveværelset.
I alle disse lejligheder er der installeret et HPFI-relæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys
samt en hovedafbryder med 3 stk. 16 amp sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og
t
ørretumbler.

I blok 4 og 5 er der placeret sikringsskabe i trappeopgangen på hver etage. I skabene er installeret
et HPFIrelæ, en hovedafbryder med 10 amp sikringer til lys og en hovedafbryder med 16 amp
sikringer til komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.
Vær opmærksom på, at det for alle lejligheder nu er tilladt at bruge 13 amp sikringer i stedet for 10
amp

Skader
Hvis du observerer skader ejendommen, installationer, træer, beplantning m.m., beder vi dig om
at rette henvendelse til
ejendomskontoret.

Skiltning
Skiltning er ikke tilladt.
TV, radio, internet og telefoni
I
alle lejligheder er der stik til TV og radio, samt flere telefonstik. Det er ikke tilladt at opsætte
udvendig antenne
eller parabolanlæg.
Vaskemaskine og tørretumbler
Det er tilladt at installere vaskemaskine og tørretumbler. Tørretumbleren skal være af typen
kondenserende
. Arbejdet skal udføres af autoriseret installatør. Vaskemaskiner ikke være i drift i
tidsrummet
22.00-07.00, fordi støj fra centrifugering kan forplante sig i bygningen.

Ventilation
Samtlige lejligheder er forsynet med trykstyret udsugning gennem udluftningsventiler i køkkenet og
i badevæ
relserne Ventilerne r rengøres jævnligt. Afmontering af ventilerne kan foretages ved at
tage fat om ventilens
yderring og trække ventilen vinkelret ud fra væggen. Ventilen renses ved at
dyppe den i sæbevand og derefter trykke det støjisolerende skumgummistykke fri for vand.
Genmontering sker ved at placere de 2 bevægelige bøjler i rillen i røret og derefter trykke ventilen
på plads.

Vis hensyn
Indendørs aktiviteter
Arbejdsstøi
Bebyggelsen
består af betonelementer, der nødvendiggør brugen af borehammer ved opsætning
af billeder
, belysning, hylder m.m.
En borehammer kan lånes på ejendomskontoret.
Borestøj, hamren og anden arbejdsstøj forplanter sig til flere opgange og kan derfor virke meget
generende
. Det vil være en god ide at orientere opgangens beboere om planlagte arbejder, der vil
medføre større støjgener.

Boren, hamren og andet støjende arbejde er kun tilladt:
Hverdage kl. 08.0019.00
L
ørdage kl. 08.0014.00
S
ønog helligdage kl. 10.0012.00

Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m.
Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. ikke henstilles i indgangspartier og på
trappegange,
men skal anbringes i de dertil indrettede lderrum eller cykelstativer i det fri.

Bortrejse
Skal du være væk fra din bolig i en ngere periode, kan det re praktisk at underrette din nabo
og ejendomskontoret om
dit fravær. Der kan opstå situationer, hvor adgang til lejlighedens
installationer er nødvendig, f.eks. ved utætte rør og rørbrud. Giv oplysning om, hvem der kan rettes
henvendelse til, og hvem der har ekstra nøgle til lejligheden.
Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der antyder, at beboerne er væk
i længere
tid.

Fester og andre aktiviteter
Ved fester og andre aktiviteter, der kan medføre støj, bør du i forvejen (have kommunikeret med)
informere opgangens beboere.

Hunde
Du skal
have tilladelse til at holde hund. Når tilladelse gives, sker det skriftligt. Henvendelse om
tilladelsen rettes til ejendomsinspektøren, som også vil oplyse om reglerne for at holde hund.
Kamphunde tillades ikke.
Luftning af hunde på Vejlesøparkens område må kun foregå i yderområderne (Se nedenstående
kort),
og hundene skal altid føres i snor.
Du har pligt til at opsamle din hunds efterladenskaber, så medbring derfor altid en hundepose.
Brugte poser skal lægges i en af de mange affaldsspande i området.

Andre Husdyr
Der må holdes små husdyr, som fugle, hamstere m.m. under forudsætning af, at de ikke er til gene
for andre beboere
.
Det er ikke tilladt at holde kat.

Leg
Leg i elevatorerne, trapper og kældergange samt etagegangene i blok 1 er ikke tilladt. De
bygningsmæ
ssige forhold i denne blok betyder desuden, at beboerne skal være rlig
opmærksomme på, at såvel egne som besøgende børns aktiviteter ikke medfører støjgener for de
øvrige
beboere.
Klager rettes til ejendomskontoret.

Opslagstavler
I alle opgange er der opsat tavler til meddelelser fra bestyrelserne, ejendommens administration,
håndværkere m.fl.

Støjende adfærd
Beboerne skal
undlade aktiviteter, der frembringer generende støj, herunder støj af mekanisk og
elektronisk art. (NB:Arbejdsstøj er undtaget fra denne regelse side xx.) Beboerne skal også sørge
for, at egne vel som besøgende børn ikke er til gene for øvrige beboere med støjende adfærd.
Klager rettes til ejendomskontoret.

Udendørs aktiviteter
Altaner og terrasser
Det er
ikke tilladt at ryste tæpper og lign. eller kaste affald ud fra altaner, terrasser eller vinduer.
Luftning og/eller tørring af tøj må kun finde sted under brystningshøjde, så det ikke kan ses udefra.
Beplantningerne i plantekummeme må ikke rage ud over kanten. (Så undgår man nedfald afblade,
grene
mm til gene for underboen.)

Fodring
Fodring af fugle og dyr fra altaner, terrasser og vinduer er ikke tilladt, da det tiltrækker rotter og
andre skadedyr, (
ligesom det kan være til gene for andre beboere.)

Grill på altaner og terrasser
Lugt
og røg fra brug af grill kan genere andre beboere. Det henstilles, at man kun benytter
gas
eller elgrill, og at grillen placeres, så risikoen for gener bliver mindst mulig.

Parkering
Parkering af biler og motorcykler kun finde sted de etablerede parkeringspladser i
bebyggelsen
. Parkering foran vaskeriet og børnehaven er ikke tilladt.
Lastbiler, busser, campingvogne og påhængsvogne kun parkeres på parkeringspladsen foran
varmecentralen efter forudgående aftale med ejendomskontoret. Langtidsparkering er ikke tilladt.
Motorkøretøjer uden nummerplader må ikke henstilles på parkeringspladser eller øvrige områder.
På boligvejene er stop på indtil 15 minutter tilladt for afog pålæsning, dog på eget ansvar, hvis der
blokeres for udrykningskøretøjer.
(Her indsættes oversigt over parkeringsmulighedereller kombineres med anden tegning)

Generelle retningslinier og regler
Affald
I blok 1 findes en affaldsskakt i
hver ende af boliggangene. I de øvrige blokke findes en
affaldsskakt
på hver trappeafsats. Skakten er kun beregnet til køkkenaffald, der af hygiejniske
grunde skal være emballeret i en forsvarligt og grundigt tillukket plastpose. Smid ikke pizzakasser,
vinkasser
eller papkasser i skakten, da de tter sig fast i skaktrøret. Har du nydt skaldyr og fisk, så
kom
affaldet i en ekstra affaldspose, som lukkes godt. Skaktlemmen skal lukkes efter hver
nedkastning.
Aviser og flasker må ikke nedkastes i skakten, men skal bæres ned i kældergangen og lægges i
affaldsrummet (eller) i de fremsatte kasser/containere.
Husk: aldrig glas eller glasskår i affaldsskakten.
Storskrald, jord, grene, planter, æsker, papkasser og div. kasserede ting skal bringes til
varmecentralen og lægges vognen ved bilvaskepladsen.

Batterier, lyspærer og lysstofror
Gamle batterier, lyspærer og lysstofror skal anbringes i specielle minicontainere, som er placeret
følgende steder:
Blok
1 ved aviscontainerne i kælderen
Blok 2 i affaldsrummet ved nr. 2
Blok
3 i affaldsrummet ved nr. 10
Blok
4 ved nr. 21 og 35
Blok 5 i kældergangen ved nr.15

Indog udflytning
Beboeren er erstatningspligtig for skader på opgange og elevatorer i forbindelse med
ind
og udflytning. Elevatorerne må ikke blokeres for andre beboere i længere tid.

Parkanlæg
Vejlesøparken har en skovplan, som angiver, hvorledes skovarealerne skal plejes og
vedligeholdes over en årrække. Skovplanen kan læses på hjemmesiden.
Der må ikke skæres i træer og buske.
Affald må ikke efterlades, men skal anbringes i de opsatte affaldsspande.
Der må under ingen omstændigheder tændes bål.
Græsplænerne er beregnet til rekreative formål som solbadning og leg, der ikke er til gene for andre.

Skader
Hvis du observerer skader på ejendommen eller på installationer, træer, beplantning m.m.,
bør det meldes til ejendomskontoret.

Uvedkommende
Enhver beboer bedes i egen interesse medvirke til, at uvedkommende personer bortvises fra
aktivitetsrum
, rekreative fællesarealer og trappeopgange. Kontakt ejendomskontoret eller
en ejendomsfunktionær
på området– evt. vagthavende funktionær hvis der ønskes hjælp i
påkommende tilfælde.

Camping m.v.
Telte må ikke opstilles på området. Campingvogne og lignende må ikke henstilles på bebyggelsens
parkeringspladser eller på
området i øvrigt. Tilladelse til kortere tids parkering på pladsen foran
varmecentralen kan indhentes hos ejendomsinspektøren. Campingvogne må ikke være beboet under
et s
ådant kortere ophold.
Legetelte, opstillet på fællesarealerne, skal være nedtaget inden solnedgang samme dag. Andre
telte m
å ikke opstilles på området.

Cykler
Cykler ikke henstilles eller efterlades i indgangspartierne eller på fællesarealerne, men
henvises til de dertil indrettede fællesrum i underetagerne, til de opsatte cykelstativer eller til
lejlighedernes pulterrum.

Oprydning af effekter
For at ijeme effekter
, der er efterladt af fraflyttede beboere eller nuværende beboere, gennemføres
en
årlig oprydning i cykelog fællesrum samt området. Der vil i god tid forinden blive givet
meddelelse om datoen for oprydningen. Genstande, der bærer tydelige spor af ikke at have været
anvendt siden sidste oprydning, vil blive fjemet.

Pyntning af vinduer, terrasser og altaner
Der må ikke påklistres mosaikpapir eller isættes blyindfattede ruder i vinduerne. De må heller ikke
inddeles med sprosser eller forandres ved f.eks. anden påklæbning eller påmaling. Undtaget herfra
er anbringelse af julepynt.
Bortset fra julepynt er det ikke tilladt at ophænge lyskæder eller at opsætte plakater, mærkater
eller anden pynt. Det gælder også i opgangene.

Skader og vedligeholdelse.
Alle beboere
Udbedring af skader
Beboerne
d.v.s. de lejere og ejere har pligt til omgående at underrette ejendomsinspektøren
eller vagthavende funktionær, når en skade med nedennævnte følgevirkninger er konstateret. I
fællesskab sættes der
straks ind for at standse udbredelse af skadevirkninger, indtil en midlertidig
eller varig reparation har fundet sted. Dette kan også fa betydning for den forsikringsmæssige
status.

Lejere
Lejer har den fulde, indvendige vedligeholdelsespligt, dvs. maling af vægge, lofter og alt træværk
samt gulve og radiatorer, i henhold til lejekontrakten

Ejere og ejerforeninger
Vedligeholdelse af bygningerne og deres installationer reguleres i § 16 stk. 4-6 incl. i
ejerforeningens
vedtægter. Generelt gælder, at udendørs vedligeholdelse, herunder af selve
bygningerne,
hører under ejerforeningen, medens ejeren har ansvaret for den indvendige
vedligeholdelse af sin lejlighed. Denne fordeling er klar, når det drejer sig om den almindelige
vedligeholdelse i form af indvendig maling og tapetsering, lakering af gulve, udskiftning af defekte
stikkontakter og lign. D.v.s det som holder lejligheden i n og funktionel stand.
Det er op til den enkelte ejer, hvad der gennemføres. Det samme gælder, hvis der er planer om at
modernisere lejlighedens elektriske installationer, men her er dog nogle lovbestemte
sikkerhedsregler, som skal overholdes.
Forholdene er anderledes, når det er skader, der skal udbedres. Her skelnes der mellem skader, som
er ejerens ansvar, og skader, der er ejerforeningens ansvar. Denne fordeling er også afgørende for,
hvordan
den enkelte kan og bør dække sig ind gennem forsikring.

Ejerens ansvar
Ved skade på synlige vandrør og radiatorer i lejligheden skelnes der forsikringsmæssigt mellem 2
typer:
Skader som medfører udstrømmende vand ffa f.eks. et sprængt synligt vandrør. Det betegnes
som en tilfældigt opstået skade som følge af en pludselig hændelse. Her må ejer selv betale
reparationen af den primære skade, da det hører under den enkelte ejers
vedligeholdelsespligt, jf
. vedtægterne. Følgevirkningerne i form af vandskader, f.eks.
gulve, d
ækkes af ejendommens forsikring.
Skader der har udviklet sig over tid, f.eks. som følge af ring, og som viser sig ved
udsivende vand fra radiatorer eller synlige vandrør. Her har ejeren pligt til at dække både
reparation af den defekte enhed og udbedring af skaderne.
Ovenstående fordeling af ansvar gælder også, hvis der er følgeskader i andre lejligheder m.v.

Ejerforeningens ansvar
Ved skader på skjulte rørinstallationer, der f.eks. løber under gulvet eller er gemt i skunke eller
indmuret i væg, dækker ejendommens forsikring altid både følgeskader på f.eks. gulve og
reparation af r
øret både ved pludselig udstrømning og ved dryp eller udsivning.

Andre pligter
Misligholdelse
Langt de fleste beboere har forståelse for, at en stor bebyggelse fungerer bedst, når man tager
hensyn
til hinanden og overholder sine forpligtelser. Her er husordenen en god reference.
Men det sker, at der må skrides ind over for en lejer eller ejer for at sikre ordnede forhold. Hvis en
løsning ikke kan findes ved forhandling, og der er tale om en så væsentlig overtrædelse af de
forpligtelser
, som beboerne skal respektere, er der ingen anden udvej end at pålægge vedkommende
at fraflytte sin lejlighed i henhold til gældende lovgivning, herunder lejeloven.
I sådanne sager er det nødvendigt at have et sikkert grundlag at handle ud fra. Derfor er der også
i ejerforeningernes
vedtægter indføjet de nødvendige bestemmelser for, hvordan sager om
misligholdelse af forpligtelser hå
ndteres. Reglerne gælder for både ejere og lejere, herunder beboere
af fremlejede lejligheder. De findes i vedtægternes §23, som gengives i sin helhed:

§23 Misligholdelse
23.1 Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser
over for foreningen eller et af dens medlemmer, herunder groft tilsidesætter sin vedligehol-

delsespligt, overtræder lokalplanens relevante bestemmelser, laver gentagne grove
overtræ
delser af husordenen, ikke betaler forfaldne ydelser til foreningen, eller gør sig
skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren
til at
ophæve lejemålet, kan ejerforeningen pålægge den pågældende ejer at fraflytte
sin
lejlighed med passende varsel, jf. gældende lovgivning, p.t. §8 i lovbekendtgørelse af
16. december 2010 om ejerlejligheder.

23.2 Bestemmelserne i 23.1 gælder også i forhold til en ejers husstandsmedlemmer eller
lejere
.
For lejerne gælder den tilsvarende § 93 om misligholdelse i Lov om Leje (lejeloven)
Som endeligt vedtaget p
å det fælles beboermøde den 3. april 2014

Erik Lassen
Dirigent på Generalforsamlingen

Comments are closed.