Bestyrelsesmødet den 24. august 2023

Vejlesøparken, den 25. september 2023

Den 24/8 blev der afholdt et planlagt bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>>

Årets næste 2 bestyrelsesmøder er planlagt til den:

 • 28. september 2023
 • 16. november 2023

Se hele oversigten bestyrelsesmøder og referater her>>

Vigtige emner behandlet på bestyrelsesmødet den 24/8:
 • Diskussion af styringen af de tre likviditetssystemer. VSP har for tiden en meget høj likviditet, der ikke forrentes tilfredsstillende i Danske Bank. Newsec undersøger muligheden for en bedre forrentning af den indestående likviditet. Før rentestigningen var det ikke noget problem, men nu er både inflationen og renten høj, og det bør vi reagere på.
 • Budgetafvigelserne blev diskuteret – både de positive og de negative afvigelser med henblik på at analysere årsagerne dertil. Generelt er økonomien under god kontrol, hvor resultatet af den ordinære drift ligger tæt på det budgetterede.
 • Anlægsprojekterne er ret omfattende og afvikles inden for budgetterne. Dog følges tidsplanerne ikke helt som følge af personalemangel hos leverandørerne, hvilket for tiden er et generelt problem i markedet.
 • Der er udarbejdet en råskitse til budgetterne for næste regnskabsår og rammerne er blevet sat. Inden næste bestyrelsesmøde den 28. september skal alle tallene vurderes kritisk og tilpasses inden for de aftalte rammer.
 • Den vægtede inflation er af Finansministeriet vurderet til 7,4 procent, hvilket bestyrelsen generelt ønsker at justere ejeropkrævningerne med. CoBo er ved at undersøge, om dette tal kan accepteres ved den endelige afstemning på generalforsamlingen i januar 2024.
 • Overgangen til sorteringen af bioaffald er forløbet nogenlunde som forventet. Vores personale har brugt megen tid på at kvalitetssikre affaldssorteringen i dialog med beboerne. Hvis er læs sorteret affald kasseres kommer det til at koste 5 – 8 tusind kroner. Vi har fået flere advarsler, men ind til videre har det ikke kostet ekstra.
 • Lovkrav om information om løbende varmeforbrug. Alle beboerne har mulighed til at tilmelde sig til Brunata skyen og aflæse egen løbende varmeforbrug per radiator. Dermed mener bestyrelsen af lovkravet er opfyldt.
 • Bestyrelsen besluttede at igangsætte en mere retvisende kompensationsordning for de beboere, der har ekstra varmeforbrug som følge af fx gavllejligheder. Loven er ret kompleks og giver flere muligheder for beregning. Med de stigende varmepriser kan den nuværende ordning vise sig at være mindre relevant end tidligere.
 • Nordsjællands Brandvæsen har godkendt de tre liftveje som supplerende brandveje. Det betyder at stigevognen nu kan får adgang til alle bygninger fra både øst- og vestsiden. Der vil i den nærmeste fremtid blive lavet om på skiltningen. Anvendelsen af “beboervejene” vil fremover blive mere restriktiv af redningsmæssige hensyn.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign