Husorden

Den vedtagne Husorden findes i sin fulde længde her>>

Vis hensyn – Indendørs aktiviteter

Arbejdsstøj

Bebyggelsen består af betonelementer, der nødvendiggør brugen af borehammer ved opsætning af billeder, belysning, hylder m.m. En borehammer kan lånes på ejendomskontoret.

Borestøj, hamren og anden arbejdsstøj forplanter sig til flere opgange og kan derfor virke meget generende. Det vil være en god ide at orientere opgangens beboere om planlagte arbejder, der vil medføre større støjgener.

Boren, hamren og andet støjende arbejde er kun tilladt:

 • Hverdage kl. 08.00-19.00
 • Lørdage kl. 08.00-14.00
 • Søn- og helligdage kl. 10.00-12.00

Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m.

Barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer m.m. må ikke henstilles i indgangspartier og på trappegange, men skal anbringes i de dertil indrettede kælderrum eller cykelstativer i det fri.

Bortrejse

Skal du være væk fra din bolig i en længere periode, kan det være praktisk at underrette din nabo og ejendomskontoret om dit fravær. Der kan opstå situationer, hvor adgang til lejlighedens installationer er nødvendig, f.eks. ved utætte rør og rørbrud. Giv oplysning om, hvem der kan rettes henvendelse til, og hvem der har ekstra nøgle til lejligheden.

Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der antyder, at beboerne er væk i længere tid.

Fester og andre aktiviteter

Ved fester og andre aktiviteter, der kan medføre støj, bør du i forvejen (have kommunikeret med) informere opgangens beboere.

Hunde

Du skal have tilladelse til at holde hund. Når tilladelse gives, sker det skriftligt. Henvendelse om tilladelsen rettes til ejendomsinspektøren, som også vil oplyse om reglerne for at holde hund.

Kamphunde tillades ikke.

Luftning af hunde på Vejlesøparkens område må kun foregå i yderområderne (Se kort side 4), og hundene skal altid føres i snor.

Du har pligt til at opsamle din hunds efterladenskaber, så medbring derfor altid en hundepose.

Brugte poser skal lægges i en af de mange affaldsspande i området.

Andre Husdyr

Der må holdes små husdyr, såsom fugle, hamstere m.m. under forudsætning af, at de ikke er til gene for andre beboere.

Det er ikke tilladt at holde kat.

Leg

Leg i elevatorerne, på trapper og kældergange samt etagegangene i blok 1 er ikke tilladt. De bygningsmæssige forhold i denne blok betyder desuden, at beboerne skal være særlig opmærksomme på, at såvel egne som besøgende børns aktiviteter ikke medfører støjgener for de øvrige beboere.

Klager rettes til ejendomskontoret.

Opslagstavler

I alle opgange er der opsat tavler til meddelelser fra bestyrelserne, ejendommens administration, håndværkere m.fl.

Støjende adfærd

Beboerne skal undlade aktiviteter, der frembringer generende støj, herunder støj af mekanisk og elektronisk art. (NB:Arbejdsstøj er undtaget fra denne regel – se side xx.) Beboerne skal også sørge for, at egne såvel som besøgende børn ikke er til gene for øvrige beboere med støjende adfærd.

Klager rettes til ejendomskontoret.

Vis Hensyn – Udendørs aktiviteter

Altaner og terrasser

Det er ikke tilladt at ryste tæpper og lign. eller kaste affald ud fra altaner, terrasser eller vinduer.

Luftning og/eller tørring af tøj må kun finde sted under brystningshøjde, så det ikke kan ses udefra.

Beplantningerne i plantekummerne må ikke rage ud over kanten. (Så undgår man nedfald af blade, grene mm til gene for underboen.)

Fodring

Fodring af fugle og dyr fra altaner, terrasser og vinduer er ikke tilladt, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr, (ligesom det kan være til gene for andre beboere.)

Grill på altaner og terrasser

Lugt og røg fra brug af grill kan genere andre beboere. Det henstilles, at man kun benytter gas- eller el-grill, og at grillen placeres, så risikoen for gener bliver mindst mulig.

Parkering

Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser i bebyggelsen (Se kort side 4). Parkering foran vaskeriet og børnehaven er ikke tilladt.

Lastbiler, busser, campingvogne og påhængsvogne må kun parkeres på parkeringspladsen foran varmecentralen – efter forudgående aftale med ejendomskontoret. Langtidsparkering er ikke tilladt.

Motorkøretøjer uden nummerplader må ikke henstilles på parkeringspladser eller øvrige områder.

På boligvejene er stop på indtil 15 minutter tilladt for af- og pålæsning, dog på eget ansvar, hvis der blokeres for udrykningskøretøjer.

Generelle retningslinier og regler

Affald

I blok 1 findes en affaldsskakt i hver ende af boliggangene. I de øvrige blokke findes en affaldsskakt på hver trappeafsats. Skakten er kun beregnet til køkkenaffald, der af hygiejniske grunde skal være emballeret i en forsvarligt og grundigt tillukket plastpose. Smid ikke pizzakasser, vinkasser eller papkasser i skakten, da de sætter sig fast i skaktrøret. Har du nydt skaldyr og fisk, så kom affaldet i en ekstra affaldspose, som lukkes godt. Skaktlemmen skal lukkes efter hver nedkastning.

Aviser og flasker må ikke nedkastes i skakten, men skal bæres ned i kældergangen og lægges i affaldsrummet (eller) i de fremsatte kasser/containere.

Husk: aldrig glas eller glasskår i affaldsskakten.

Storskrald, jord, grene, planter, æsker, papkasser og div. kasserede ting skal bringes til varmecentralen og lægges på vognen ved bilvaskepladsen.

Batterier, lyspærer og lysstofrør

Gamle batterier, lyspærer og lysstofrør skal anbringes i specielle minicontainere, som er placeret følgende steder:

 • Blok 1 ved aviscontainerne i kælderen
 • Blok 2 i affaldsrummet ved nr. 2
 • Blok 3 i affaldsrummet ved nr. 10
 • Blok 4 ved nr. 21 og 35
 • Blok 5 i kældergangen ved nr.15

Ind- og udflytning

Beboeren er erstatningspligtig for skader på opgange og elevatorer i forbindelse med ind- og udflytning. Elevatorerne må ikke blokeres for andre beboere i længere tid.

Parkanlæg

 • Vejlesøparken har en skovplan, som angiver, hvorledes skovarealerne skal plejes og vedligeholdes over en årrække. Skovplanen kan læses på hjemmesiden.
 • Der må ikke skæres i træer og buske.
 • Affald må ikke efterlades, men skal anbringes i de opsatte affaldsspande.
 • Der må under ingen omstændigheder tændes bål.
 • Græsplænerne er beregnet til rekreative formål som solbadning og leg, der ikke er til gene for andre.

Skader

Hvis du observerer skader på ejendommen eller på installationer, træer, beplantning m.m., bør det meldes til ejendomskontoret.

Uvedkommende

Enhver beboer bedes i egen interesse medvirke til, at uvedkommende personer bortvises fra aktivitetsrum, rekreative fællesarealer og trappeopgange. Kontakt ejendomskontoret eller en ejendomsfunktionær på området – evt. vagthavende funktionær – hvis der ønskes hjælp i påkommende tilfælde.

Camping m.v.

Telte må ikke opstilles på området. Campingvogne og lignende må ikke henstilles på bebyggelsens parkeringspladser eller på området i øvrigt. Tilladelse til kortere tids parkering på pladsen foran varmecentralen kan indhentes hos ejendomsinspektøren. Campingvogne må ikke være beboet under et sådant kortere ophold.

Legetelte, opstillet på fællesarealerne, skal være nedtaget inden solnedgang samme dag. Andre telte må ikke opstilles på området.

Cykler

Cykler må ikke henstilles eller efterlades i indgangspartierne eller på fællesarealerne, men henvises til de dertil indrettede fællesrum i underetagerne, til de opsatte cykelstativer eller til lejlighedernes pulterrum.

Oprydning af effekter

For at fjerne effekter, der er efterladt af fraflyttede beboere eller nuværende beboere, gennemføres en årlig oprydning i cykel- og fællesrum samt på området. Der vil i god tid forinden blive givet meddelelse om datoen for oprydningen. Genstande, der bærer tydelige spor af ikke at have været anvendt siden sidste oprydning, vil blive fjernet.

Pyntning af vinduer, terrasser og altaner

Der må ikke påklistres mosaikpapir eller isættes blyindfattede ruder i vinduerne. De må heller ikke inddeles med sprosser eller forandres ved f.eks. anden påklæbning eller påmaling. Undtaget herfra er anbringelse af julepynt.

Bortset fra julepynt er det ikke tilladt at ophænge lyskæder eller at opsætte plakater, mærkater eller anden pynt. Det gælder også i opgangene.

Skader og vedligeholdelse.

Alle beboere – Udbedring af skader

Beboerne – d.v.s. både lejere og ejere – har pligt til omgående at underrette ejendomsinspektøren eller vagthavende funktionær, når en skade med nedennævnte følgevirkninger er konstateret. I fællesskab sættes der straks ind for at standse udbredelse af skadevirkninger, indtil en midlertidig eller varig reparation har fundet sted. Dette kan også få betydning for den forsikringsmæssige status.

Lejere

Lejer har den fulde, indvendige vedligeholdelsespligt, dvs. maling af vægge, lofter og alt træværk samt gulve og radiatorer, i henhold til lejekontrakten.

Ejere og ejerforeninger

Vedligeholdelse af bygningerne og deres installationer reguleres i § 16 stk. 4-6 incl. i ejerforeningens vedtægter. Generelt gælder, at udendørs vedligeholdelse, herunder af selve bygningerne, hører under ejerforeningen, medens ejeren har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af sin lejlighed. Denne fordeling er klar, når det drejer sig om den almindelige vedligeholdelse i form af indvendig maling og tapetsering, lakering af gulve, udskiftning af defekte stikkontakter og lign. D.v.s det som holder lejligheden i pæn og funktionel stand.

Det er op til den enkelte ejer, hvad der gennemføres. Det samme gælder, hvis der er planer om at modernisere lejlighedens elektriske installationer, men her er dog nogle lovbestemte sikkerhedsregler, som skal overholdes.

Forholdene er anderledes, når det er skader, der skal udbedres. Her skelnes der mellem skader, som er ejerens ansvar, og skader, der er ejerforeningens ansvar. Denne fordeling er også afgørende for, hvordan den enkelte kan og bør dække sig ind gennem forsikring.

Ejerens ansvar

Ved skade på synlige vandrør og radiatorer i lejligheden skelnes der forsikringsmæssigt mellem 2 typer:

– Skader som medfører udstrømmende vand fra f.eks. et sprængt synligt vandrør. Det betegnes som en tilfældigt opstået skade som følge af en pludselig hændelse. Her må ejer selv betale reparationen af den primære skade, da det hører under den enkelte ejers vedligeholdelsespligt, jf. vedtægterne. Følgevirkningerne i form af vandskader, f.eks. på gulve, dækkes af ejendommens forsikring.

– Skader der har udviklet sig over tid, f.eks. som følge af tæring, og som viser sig ved  udsivende vand fra radiatorer eller synlige vandrør. Her har ejeren pligt til at dække både  reparation af den defekte enhed og udbedring af skaderne.

Ovenstående fordeling af ansvar gælder også, hvis der er følgeskader i andre lejligheder m.v.

Ejerforeningens ansvar

Ved skader på skjulte rørinstallationer, der f.eks. løber under gulvet eller er gemt i skunke eller indmuret i væg, dækker ejendommens forsikring altid både følgeskader på f.eks. gulve og reparation af røret – både ved pludselig udstrømning og ved dryp eller udsivning.

Andre pligter – Misligholdelse

Langt de fleste beboere har forståelse for, at en stor bebyggelse fungerer bedst, når man tager hensyn til hinanden og overholder sine forpligtelser. Her er husordenen en god reference.

Men det sker, at der må skrides ind over for en lejer eller ejer for at sikre ordnede forhold. Hvis en løsning ikke kan findes ved forhandling, og der er tale om en så væsentlig overtrædelse af de forpligtelser, som beboerne skal respektere, er der ingen anden udvej end at pålægge vedkommende at fraflytte sin lejlighed i henhold til gældende lovgivning, herunder lejeloven.

I sådanne sager er det nødvendigt at have et sikkert grundlag at handle ud fra. Derfor er der også i ejerforeningernes vedtægter indføjet de nødvendige bestemmelser for, hvordan sager om misligholdelse af forpligtelser håndteres. Reglerne gælder for både ejere og lejere, herunder beboere af fremlejede lejligheder. De findes i vedtægternes §23, som gengives i sin helhed:

Misligholdelse

23.1 Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser  over for foreningen eller et af dens medlemmer, herunder groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, overtræder lokalplanens relevante bestemmelser, laver gentagne grove overtrædelser af husordenen, ikke betaler forfaldne ydelser til foreningen, eller gør sig  skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren  til at ophæve lejemålet, kan ejerforeningen pålægge den pågældende ejer at fraflytte  sin lejlighed med passende varsel, jf. gældende lovgivning, p.t. §8 i lovbekendtgørelse af december 2010 om ejerlejligheder.

23.2 Bestemmelserne i 23.1 gælder også i forhold til en ejers husstandsmedlemmer eller lejere.

For lejerne gælder den tilsvarende § 93 om misligholdelse i Lov om Leje (lejeloven)

 

Comments are closed.