Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Grundejerforeningens og de to Ejerforenings øverste myndighed ifølge Vedtægternes paragraf 7.

Den ordinære Generalforsamling afholdes årligt i januar måned. Der kan under visse betingelser indkaldes til Ekstraordinært Generalforsamling, når en afgørelse ikke kan vente til den ordinære generalforsamling.

Der er ca. 470 lejligheder i Vejlesøparken og dermed er der 470 stemmer, når der stemmes om forslag og afgørelser. Dertil kommer nogle få ekstra stemmer til CoBo VIII, der ejer nogle fælleslokaler.

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelsesformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, men de fordeler efterfølgende selv rollerne i bestyrelsen.

Selv om ejerkredsen sidder på over 60 procent af boligerne, så har Core Property VIII ejendomme ofte det afgørende ord på generalforsamlingen, da de individuelle ejere ofte udebliver fra generalforsamlingen og dermed mister deres indflydelse.

Styreform og Generalforsamlinger

Denne side beskriver i korte træk, hvordan Vejlesøparken bliver styret og administreret. Desuden omtales de parter, der er involveret i den daglige ledelse og drift.

Ledelse og Drift

Ledelse og drift (governance) varetages overordnet af lejlighedsejerne, der har organiseret sig i:

  • Grundejerforeningen for Vejlesøparken
  • Ejerforeningen for 1dt-beboelserne (blok 1, 2 og 5)
  • Ejerforeningen for 1dy-beboelserne (blok 3 og 4)

Vejlesøparkens øverste myndighed er Generalforsamlingen.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at udføre de opgaver, som Generalforsamlingen beslutter og skal i øvrigt aktivt tilse, at Vejlesøparkens vedtægter bliver overholdt.

Bestyrelsen har valgt en ejendomsadministrator (Newsec Datea) til at varetage de tre foreningers administration. Grundejerforeningen er arbejdsgiver for de ansatte i det lokale ejendomskontor (ejendomsinspektøren og “de blå mænd”).

Vedtægterne er Vejlesøparkens lokale love. Vejlesøparkens “Husorden” er underlagt Vedtægterne. Både vedtægterne og husordenen skal overholde landets love, herunder Lejeloven og Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Ejerforeningernes opgaver

Det er ejerforeningernes opgave at varetage vedligeholdelsen af fællesarealerne inden for bygningernes ydermure.

Grundejerforeningens opgaver

Det er grundejerforeningens opgave at varetage vedligeholdelsen af alle fællesarealerne uden for bygningernes ydermure. Desuden har ejerforeningerne overdraget visse opgaver, der går på tværs af de to ejerforeninger. Det gælder f.eks. varmeadministrationen, affaldshåndteringen, styring af fællesfaciliteter (vaskeri og selskabslokaler), indgåelse at aftaler med eksterne leverandører samt administrationen af Vejlesøparkens hjemmeside.

Her er et kort fra 2003 over de arealer, som Grundejerforeningen bestyrer:

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign