Beredskabsplaner

Vigtige Telefonnumre

Oversigt

 • Læs om Brand her>>
 • Læs om Vandskader her>>
 • Læs om Personskader her>>
 • Læs om Andre Ulykker her>>

Regel nr. 1: Stands Ulykken og Begræns Skaden

Førstehjælpens 4 grundregler er alt efter ulykkens art:

 1. Stands Ulykken
 2. Giv Førstehjælp
 3. Slå Alarm / Tilkald hjælp
 4. Yd almindelig hjælp efter evne.

Ved personulykke skriver Røde Kors om de fire hovedpunkter her>>

Hver type Ulykke har sin kapitel nedenfor

 • Brand
 • Vandskader
 • Akut Personskade
 • Hjertestop & Hjertestartere
 • Strømsvigt
 • Tyveri og Hærværk
 • Storm og Oversvømmelse
 • Forurening
 • IT Hacking
 • Sirenevarsling – Eksterne Forhold

— — —

Brand

Hver eneste lejlighed i Vejlesøparken er konstrueret således, at en alvorlig brand i en lejlighed ikke breder sig til de omkringliggende lejligheder. Det forudsætter dog, at døre og vinduer lukkes. Specielt udgør ventilationssystemet og terrasserne et problem ved en alvorlig brand.

1. Stands Ulykken

Ved en mindre brand i lejligheden kan beboeren sandsynligvis selv bekæmpe den med vand eller pulverslukker.

Ved en større brand må beboerne forlade lejligheden og lukke hoveddøren udefra. Røgen søger opad, så det er måske bedst at kravle ud på alle fire. Tag evt. et stykke klæde for munden.

Der er to flugtveje: Hoveddøren og altanen. Hoveddøren er at foretrække. I få tilfælde udgør vinduerne et tredje flugtvej.

2. Begræns Ulykkens omfang

Om muligt, så luk alle døre og vinduer i lejligheden før du forlader den. Vær sikker på at alle mennesker og evt. kæledyr også forlader lejligheden.

3. Slå Alarm / Tilkald hjælp

Meld Brand på 1-1-2. Følg den beskrevne procedure.

Tilkald Vejlesøparkens døgnvagt på (+45) 27 26 07 09

Overvej om du også vil orientere Bestyrelsen. Liste over telefonnumre finder her>>

4. Yd almindelig hjælp efter evne

Kontakt alle beboerne i opgangen og råb “Brand”. Når brandvæsenet ankommer overtager indsatslederen alle forhold i brandbekæmpelsen.

Instruks for Ejendomskontorets Vagthavende

Efter at være tilkaldt på 26 26 07 09 iler vagthavende til den opgang, hvor den brændende lejlighed findes.

Hvis brandvæsenets indsatsleder ikke er ankommet, så gælder det om begrænse ulykkens omfang med fokus på beboere i fare.

Kontakt indsatslederen og fortæl hvem du er og navnet på skadeservice firmaet.

Luk for vand og varme til det berørte område.

Kontakt ejendomsinspektøren og evt. Bestyrelsen. Telefonnumre findes her>>

Ved evakuering af fx en opgang eller etage kan billardrum og selskabslokalet bruges til opsamlingssted.

Det er skadeservice der koordinerer evt. genhusning, gennem beboerens forsikringsselskab.

Vær Forberedt

Tryg Forsikring giver disse 4 gode råd:

 1. Installer røgalarmer i hjemmet, og tjek jævnligt at de virker.
 2. Hav en brandslukker i nærheden.
 3. Hold levende lys væk fra børnehøjde og letantændelige materialer. Sluk, når du ikke er i nærheden.
 4. Brug LED-lys som alternativ til levende lys.

Brochurer fra Tema-aften i Selskabslokalet den 23. oktober 2018:

Pas på levende lys: 10 gode råd til levende lys

Læs også Trygs anvisninger: Sådan forebygger du brand i hjemmet.

Se også disse videoer fra Tryg her>>

Læs endvidere denne folder fra Preben Christensen fra Beboerrepræsentationen: Bo Brandsikkert

Mere detaljeret baggrund findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

— — —

Vandskader

Desværre oplever vi i Vejlesøparken nogle vandskader som følge at læk på vandforsyningen eller varmeforsyningen. Omfanget af den slags ulykker kan reduceres såfremt der handles korrekt fra alle parters side. Vandskaderne forårsages ikke alene af ælde fra de gamle installationer fra starten af 1970erne, men også af installations- og materialefejl i nyinstallationer.

Vi oplever at læk på de gamle installationer starter med udsivninger, og såfremt man registrerer og reagerer på disse udsivninger, så begrænses skadens omfang til en brøkdel.

Derimod oplever vi fra nye installationer, der er reguleret af BR10 eller BR15 kan være et langt større problem, idet disse ingen varsler giver før vandet fosser ud. Det er særdeles vigtigt at disse renoveringsopgaver udføres af dygtige og autoriserede VVS firmaer. Lejlighedsejerne opfordres til at anvende husets håndværkere, da disse leverer kvalitetsarbejde.

Men såfremt du oplever vandskader, så følg denne procedure:

1. Stands Ulykken

Alle lejligheder i Vejlesøparken er forsynet med hovedhaner i service skakten i køkkenområdet. Og alle opgange er forsynet med hovedhaner i stueplan. Start med at kontakte lejligheden, hvorfra vandet siver ud. Luk for hovedhanerne i service skakten.

NB: Det er påbudt, at der skal være umiddelbart adgang til disse hovedhaner fra lejligheden.

2. Begræns Ulykkens omfang

Kontakt alle beboerne i lejligheden nedenunder, så de får mulighed for at tage deres forholdsregler. Især gælder det om at opsamle den neddryppende vand i spande og baljer og endvidere at redde deres personlige ejendele til et sikkert område i lejligheden.

3. Slå Alarm / Tilkald hjælp

Tilkald Vejlesøparkens døgnvagt på (+45) 27 26 07 09 og hos Belfor: (+45) 58 56 83 05

Overvej om du også vil orientere Bestyrelsen. Liste over telefonnumre finder her>>

Efter at Vejlesøparkens døgnvagt (blå mand) her modtaget opkaldet og er ankomst til skadestedet, lokaliseres skadeårsagen. Ved vandskade afbrydes vandtilførslen til det berørte område, om nødvendigt lukkes der til hele blokken. Det samme gælder for varmen.

Ved større vandskader tilkaldes Ejendomsinspektøren og det vurderes om der er behov for forstærkninger fra kollegaer.

Vejlesøparkens vagt tilkalder skadeservice firmaet SSG tlf. 70 15 38 00 forsikringsselskab Tryg. SSG arbejder 24 x 7 og er eksperter i at håndtere den slags ulykker, så skadens omfang minimeres.

SSG påbegynder skadebegrænsning fx opsugning af vand, vandsuger står i boilerrum blok 1 og blok 4. Når skadeservice er ankommet overtager de det videre forløb, og vagten hjælper til i videst muligt omfang.

4. Yd almindelig hjælp efter evne

Når selve ulykkens omfang er bragt under kontrol, så er det tid til at hjælpe de beboere, der er påvirket af ulykken.

Alle berørte beboer kontaktes, telefonliste ligger i varmecentralen. Ved vandskade kontaktes alle underliggende lejligheder i det omfang det er muligt. Det kan det overvejes at skaffe adgang med hjælp fra låsesmed, hvis det skønnes at kunne hjælpe på begrænsning af skaden.

Informationsbrev til beboerne findes her>>

På ejendomskontorets PC i kartoteksprogrammet findes der oplysning om en beboer evt. har nøgler liggende hos en nabo, familie, telefon nr. m.m.

De berørte beboere modtager et informationsbrev, der giver en nærmere beskrivelse af det videre forløb. Forsikringsforholdene klargøres og beboerne opfordres til at kontakte egen forsikringsselskab hurtigst muligt.

Vejlesøparkens vagt må ikke igangsætte restaureringsarbejde, der er omfattet af Ejerforeningens forsikring eller beboerens indboforsikring.

Vær Forberedt

For det første skal du sikre dig, at du ved, hvordan hovedhanerne i din lejlighed lukkes. I mange lejligheder findes adgangen til hovedhanerne ved at åbne køkkenskabene og stikke hånden ind i service skakten. I andre lejligheder skal der lukkes for vandet i skunken bag badeværelset. Vær sikker på, at du kan finde og lukke for vandet “med bind for øjnene”.

— — —

Personskader

Ved Akut Personskade gælder de almindelige regler for Danmark. Vejlesøparken har ingen særskilte faciliteter til at hjælpe i disse situationer. Nedenstående vejledning er taget fra Apropos Kommunikation.

1. Stands Ulykken

Ved trafikulykker er det vigtigt at tænke på at standse ulykken, som ellers let kan udvikle sig. Sørg for at standse eller lede trafikkenforbi ulykkesstedet. Brug advarselstrekant og tænd katastrofeblinket. En eller flere personer sendes ud for at advare andre trafikanter. Sluk for strømmen i bilen og tag nøglerne ud, læg dem på sædet ved siden af. Sluk cigaretter samt alt andet, der kan antænde benzin. Hvis man ikke kan sikre ulykkesstedet, kan det være nødvendigt at nødflytte den tilskadekomne.

Ved drukneulykker gælder det om at få den druknede på land.

Hvis den tilskadekomne er i forbindelse med en elektrisk installation, skal man ALTID starte med at slukke for strømmen, før man rører ved den tilskadekomne.

Sørg også for at sikre dig selv og andre hjælpere. Når man pludselig er indblandet i en ulykke, bliver man stresset og glemmer ofte sin egen sikkerhed. Tænk på dig selv. Du kan ikke hjælpe, hvis du selv er kommet til skade.

2. Giv Førstehjælp

Så snart ulykken er standset, skal der gives trinvis førstehjælp til dem, som er i livsfare. Bevidstløse mennesker er altid i livsfare. Det samme gælder ofte personer, som bløder voldsomt. Hjernecellerne dør eller tager skade, blot de er uden ilt i få minutter. Derfor er det vigtigste at sikre frie luftveje, vejrtrækning og blodkredsløb.

(ABC-reglen: A betyder for Airway, B betyder Breathing og C betyder Circulation).

3. Slå Alarm / Tilkald hjælp

Hvis I er flere til stede ved en ulykke, bør en af jer tilkalde hjælp med det samme. Råb på hjælp og sørg for, at der ringes 1-1-2 hurtigst muligt. Husk at fortælle, hvor ulykken er sket, hvad der er sket og hvor mange, der er kommet til skade.

Hvis du ringer fra en mobiltelefon kan det ofte af alarmcentralen være svært at finde det sted, hvor du befinder dig. Hvis du har Danmarks officielle 112 App så brug denne. Hvis du er alene med en person i livsfare, skal du starte med at give trinvis førstehjælp og først derefter tilkalde hjælp.

4. Yd almindelig hjælp efter evne

Når du er nået til den almindelige førstehjælp, er der kontrol over situationen. Det er stadig vigtigt at observere den tilskadekomne og holde øje med, at tilstanden ikke forværres. Dæk eventuelt den tilskadekomne til med overtøj eller et tæppe. Har du mulighed for at komme ind i et varmt lokale, vil det være en fordel.

Nu kan du begynde med at give psykisk førstehjælp. Alle mennesker, som er involveret i en ulykke, vil ofte opleve et voldsomt psykisk pres. Det kan vise sig ved, at de mister tidsfornemmelsen og evnen til at tænke klart. Du kan hjælpe ved at blive hos den tilskadekomne og prøve at skabe mest mulig tryghed.

Fortæl for eksempel, at der hjælp på vej. Lad den tilskadekomne få lov at tale og svar ærligt på hans eller hendes spørgsmål. Fysisk kontakt, som at holde i hånden eller røre let ved skulderen, vil altid blive opfattet som overskud til den, som modtager psykisk førstehjælp.

Husk at din tilstedeværelse virker meget beroligende for den tilskadekomne, og din ro vil blive forstærket mange gange.

Vær Forberedt

Andre Ulykker

De 4 generelle grundregler modificeres efter ulykkens art:

 1. Stands Ulykken
 2. Giv Førstehjælp
 3. Slå Alarm / Tilkald hjælp
 4. Yd almindelig hjælp efter evne.

Strømsvigt

Vejlesøparken forsynes med elektricitet via 2 kabler på 10.000 Volt. Det defekte kabel forsynes fra Grønnevej mens den nuværende strømforsyning forsynes fra Vejlesøvej nord for Vejlesøparken.

De to forsyningskabler fremføres til henholdsvis en transformatorstation mod Grønnevej og Vejlesøvej. Fra hver transformatorstation føres der 380 Volt ind i hver af Vejlesøparkens bygninger (Blok 1, 2, 3, 4, 5 og varmecentralen).

Normalt fordeles belastningen over de to transformatorstationer, men ved strømsvigt på den ene forsyning kan der foretages en manuel omskiftning, så den anden forsyning dækker alle Vejlesøparkens bygninger. Omskiftningen skal foretages manuelt.

Strømsvigt meldes på Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

Elevatorerne stopper

NB: Ved strømsvigt stopper elevatorerne. Skulle du blive fanget i elevatoren, så tryk på nødknappen i mindst 6 sekunder. Dermed omstilles til vagtcentralen. Forbindelsen etableres via nødstrøm eller batteri.

Tyveri og Hærværk

Ved tyveri i egen lejlighed kontaktes din skadesforsikring

Ved tyveri i fællesområderne kontaktes Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

Er tyven stadigvæk aktiv, så kontakt straks politiet. Ring 114

Storm og Oversvømmelse

Ved stormskade og Oversvømmelse på fællesområderne kontaktes Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

Ved indendørs vandskade henvises til denne siden om Vandskade.

Forurening

Ved miljøforurening af fællesområderne kontaktes Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

IT-hacking

Opdager du at din pc er blevet hacket, så sluk øjeblikkeligt for den og kontakt en IT specialist. Jo længere tid en PC er tændt efter et hacker angreb, jo større bliver ulykkens konsekvenser.

— — —

Sirene varsling

Beredskabsstyrelsen administrere et landsdækkende sirenevarslingssystem. En af disse mange sirener er placeret på taget af Vejlesøparkens Blok 1. Varslingssystemet benyttes i fredstid typisk i forbindelse med giftig røg, kemisk udslip, radioaktiv udslip og andre miljøkatastrofer.

Ved større ulykker eller katastrofer kan myndighederne advare borgerne på flere måder. Normalt sker det via pressen samt fx myndighedernes profiler i sociale medier og hjemmesider.

I særligt alvorlige tilfælde kan myndighederne udsende beredskabsmeddelelser til offentligheden i medfør af varslingsbekendtgørelsen og varslingsaftalen, evt. kombineret med sirenevarsling i et større eller mindre område. I sådanne situationer er Danmarks Radio og TV2 forpligtet til at viderebringe informationen fra myndighederne hurtigst muligt.

Politiet har ansvaret for at udsende beredskabsmeddelelser fra myndighederne, og myndighederne på skadesstedet afgør, om sirenerne skal tages i brug. Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at drive sirenevarslingssystemet. Styrelsen har herudover udviklet en app, der kan advare brugerne ved større ulykker og katastrofer. App’en hedder Mobilvarsling, og du kan læse mere om den og sirenevarslingssystemet i Danmark via dette link>>.

I tilfælde af varsling bør du forholde dig som Beredskabsstyrelsen påbyder.

1. Stands Ulykken

Gå indendøre og luk døre og vinduer. Tag familiemedlemmer med. Giv evt. husly til andre om nødvendigt

2. Opsøg Information

En beredskabsmeddelelse fra myndighederne vil hurtigst muligt efter sirenevarslingen blive udsendt via dr.dk og tv2.dk og vil kunne høres på DR’s FM-radiokanaler i det berørte geografiske område. DR og TV2 bringer desuden beredskabsmeddelelsen på tekst-tv side 150. Afhængig af hændelsens karakter vil informationen blive udsendt via endnu flere kanaler, ligesom myndigheder ofte vil bringe beredskabsmeddelelserne via eksempelvis sociale medier og egne hjemmesider.

Overvej om udluftningssystemet skal stoppes eller lukkes ned.

3. Slå ikke Alarm og undgå unødige opkald

Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen. Unødige opkald kan spamme det livsvigtige kommunikationssystem.

4. Yd almindelig hjælp efter evne

Forhold dig i ro og fortsæt med at søge informationer via Beredsskabsstyrelsens kanaler. Gør som som anbefalet. Vær opmærksom på sirenernes afblæsning af faren.

Vær Forberedt

Læs alt om Beredskabsstyrelsens Varslingssystem på deres hjemmeside.

Hent Beredskabsstyrelsens Faktablad her>>

Download Sounding of Sirenes here>>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign