Bestyrelsesmødet den 16. november 2023

Vejlesøparken, den 25. november 2023.

Den 28/9 blev der afholdt et planlagt bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>>

Årets sidste bestyrelsesmøder er afholdt.

  • Den ordinære generalforsamling er planlagt til den 23. januar 2024 kl. 19 (sted kommer senere)

Se hele oversigten bestyrelsesmøder og referater her>>

Vigtige emner behandlet på bestyrelsesmødet den 16/11:
  • Udkast til årsrapporterne blev gennemgået og bestyrelsen havde er del kommentarer, som bør indgå i den endelige version, som sendes til generalforsamlingens godkendelse den 23. januar 2024.
  • Forslag til budgetterne for regnskabsåret 2023-24 blev diskuteret. Bestyrelsen foreslår at ejernes bidrag hæves med 7,4 procent som følge af den høje inflation siden sidste generalforsamling.
  • byrådsmødet den 30. oktober vedtog kommunen at gennemføre en forceret afskrivning på forbrændingsanlægget i Norfors. Det vil næste år medføre en ekstraregning på omkring 2 tusind kroner per husstand. Denne ekstraudgift er ikke medtaget i budgetterne og bestyrelsen undersøger, hvordan denne ekstraudskrivning vil ramme Vejlesøparken.
  • Ejerforeningen 1dy overvejer at gennemføre rørprojektet i blok 4 i 2024, hvilket ligger uden for det ordinære budget. Forslaget vil blive forelagt generalforsamlingen som et separat punkt på dagsordenen, som kan besluttes/afvises uden for det ordinære budget.
  • Nogle beboere i blok 3 har fremsat et ønske om træbeskæring. Det vil blive drøftet med skovfogeden på et møde den 22/11.
  • Flere beboere har udtrykt bekymring vedrørende den høje grundskyld, som Vejlesøparken er blevet pålagt i de foreløbige vurderinger. Problemet er, at der ikke er taget hensyn til lokalplanens (Byplan 23) begrænsninger af yderligere bebyggelse. Det blev vedtaget, at formanden for GF skulle igangsætte en klage til Vurderingsstyrelsen.
  • CoBo’s ejendom i blok 1 stueetagen er under ombygning til separate lejligheder. Men der er stadigvæk en del juridiske forhold, der skal afklares.
  • Den nye ejerlejlighedslov trådte i kraft i 2020.  Den standardiserer en del tidligere vedtægtsbestemmelser, så de nu er gældende for hele Danmark. Samtidig blev normalvedtægterne opdateret og gjort gældende for alle ejerlejligheder. Afvigelser fra normalvedtægterne skal tinglyses som særvedtægter. Endvidere indpasses husordenen i regelhierarkiet på en ny måde, således at husordenen kun kan vedtage bestemmelser, der er tilladt ifølge den nye ejerlejlighedslov og et sæt justerede særvedtægter. Derfor vil der i november blive gennemført 3 høringsprocesser med henblik på, at ejere og beboere har god tid til at sætte sig ind i forholdene og give deres høringssvar, inden vedtægterne og husordenen kommer til afstemning i foråret 2024.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign