Orientering fra Bestyrelsen

Vejlesøparken, den 5. september 2022

Informationsbrevet kan downloades og printes her>>

Rensning af facader

Vejlesøparkens facader skal renses. Arbejdet er påbegyndt og forventes at blive afsluttet inden udgangen af oktober. Facaderensningen startede i den nordlige ende af blok 3, og der arbejdes med to lifte i hele perioden. Den planlagte rækkefølge er: Blok 3 i uge 35 og 36. Blok 2 i uge 36 og 37. Blok 4 i uge 38 og 39. Blok 5 i uge 40 og 41. Derefter Blok 1. Beboerne vil modtage et detaljeret informationsbrev få dage før facade­rensningen påbegyndes i deres område.

Yderligere information om teknik og metode ved facaderensningen kan her>>

Serviceveje

På grund af beboerklager over jordbunker standsede kommunen arbejdet den 3. december 2021 for at få tid til at behandle klagerne og bestyrelsens redegørelse. Arbejdet er fortsat standset, og bestyrelsen har flere gange rykket kommunen for en afgørelse. Endelig i starten af august tog kommunen fat i sagen og udsendte et høringsbrev til alle beboere i Vejlesøparken. Den 19. august kunne kommunen meddele bestyrelsen, at der var indkommet 36 høringssvar. I samme brev stod der:

På grund af de mange indkomne høringssvar vurderes det at Vejlesøparkens ansøgning skal behandles politisk af Arkitektur og Byplanudvalget. Det forventes, at sagen bliver behandlet på Arkitektur- og Byplanudvalgets møde i september”.

Skovplanen

Den nævnte standsning af arbejdet har også forsinket arbejdet med skovplanen, og vi har nu passeret tidspunktet for nyplantninger, så arbejdet med skovplanen må desværre vente til efteråret. Både skovplanen og græsplænerne ved servicevejene må forventes at blive forsinket med 10 – 12 måneder i alt som følge af beboerhenvendelser til kommunen.

Manglende fejning af udendørsarealerne

For 4 måneder siden brød vores multimaskine sammen efter mere end ti års tro tjeneste. Denne gang ville en reparation koste flere hundrede tusinde. Derfor besluttede bestyrelsen at investere i en ny multimaskine (Hako Citymaster 650) med forventet leveringstid på 6 uger. Leverandøren har nu for 7. gang udsat leveringen som følge af komponentmangel på fabrikken i Tyskland. Havde vi vidst at leveringstiden var 4 – 5 måneder, havde vi taklet feje- og støvsugeopgaverne helt anderledes. Flere beboere har med rette klaget over standarden, så bestyrelsen har aftalt med et eksternt firma, at de kommer og udfører arbejdet om få dage.

Elevatorproblemer i sommerferien

Vejlesøparken har en serviceaftale med elevatorfirmaet, der indebærer 24/7 support. I sommer­ferien blev der fejlmeldt to situationer med stillestående elevatorer. Elevatorfirmaet sendte straks et par ferieafløsere, der ikke kunne løse problemet, men tog hjem igen uden at informere nogen. Bestyrelsen har rettet en meget alvorlig klage for dette aftalebrud til firmaet. Der er faste procedurer, som skal overholdes. Hvis situationen opstår en anden gang, så ring en gang til på Vejlesøparkens vagttelefon. Hvis en elevator ikke kan repareres med det samme, skal der opsættes informationsskilte ved alle elevatordøre.

Videokameraer

Efter at der er opsat videokameraer på steder, hvor der gentagne gange er begået hærværk, er problemet tilsyneladende ophørt. Skiltningen er opsat efter reglerne. Hverken inspektøren eller bestyrelsen har adgang til disse videooptagelser, der slettes efter få uger. Kun vores sikkerheds­firma kan tilgå og kontrollere disse optagelser, hvis politiet eller forsikringsselskabet ønsker det.

Der er nu etableret den nødvendige wi-fi infrastruktur til at opsætte videokameraer, hvor det måtte være påkrævet. Bestyrelsen har dog ingen planer om at opsætte forebyggende video­­kameraer uden en grundig beboerdrøftelse og en eventuelt efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen.

Ladestandere

Der blev sat strøm til ladestanderne i midten af august, og efter et par testbrugeres problemfri anvendelse i to uger er der nu åbnet for alle beboere med elbil. Der er opsat informationsbreve i alle opgangene vedrørende tilmelding til systemet. Informationerne findes også på hjemmesiden og kan ses her>>

Vandkvalitet

Vi overvåger kvaliteten af vandet, og det har vist sig nødvendigt med en mild klorbehandling af det varme vand. I en periode var det nødvendigt at forhøje klordosis i blok 4. Dette havde den ønskede effekt, og doseringen er igen sat ned til niveauet i de øvrige blokke. På forskellige tidspunkter af døgnet foretages der gennemskylninger af få minutters varighed, hvilket kan give kortvarige lydgener. I september foretages nye vandmålinger, der sammenlignes med resultaterne fra de første målinger i oktober 2021. Så håber vi, at investeringen har haft den tiltænkte effekt.

Sortering af Bio-affald

Rudersdal Kommune er i gang med at indføre nye affaldsbeholdere til ”Rest- og madaffald”. Ordningen kommer til Vejlesøparken i starten af november. Det igangværende projekt til optimering af affaldssortering er forberedt på denne udvikling. Der vil blive opsat en ekstra container i sorteringsrummet i kælderen. Skakterne bevares til restaffald. Se mere på hjemmesiden ved at trykke her>>.

Optimering af el og varme

Meget tyder på, at vi går en vanskelig vinter i møde med høje el- og varmepriser. Sammen med vores ejendomsinspektør er bestyrelsen ved at udarbejde et ”sparekatalog”, hvor vi med små midler kan optimere forbruget. Vi har også et par ”skuffeprojekter”, der ikke kunne betale sig, da den rå pris på strømmen var 40 øre per kWh.

Alle ønskes en god sensommer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign